Jankovy názory

Archiv

30. 10. 2004

Dotace z EU: Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí

26.10.2004 byly zveřejněny výzvy k příjmu projektů do následujících opatření Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3: Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí a Rozvoj dalšího vzdělávání. Příjemci mohou být základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy, organizace zřizované orgány veřejné správy, městské části nebo nestátní neziskové organizace.
Celý článek na serveru Jednoty školských informatiků 19:34 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

29. 10. 2004

Návrh struktury metadat a tezaurů pro popis výukových zdrojů

Počátkem července 2004 Jednota školských informatiků navrhla na schůzce s pracovníky odboru SIPVZ MŠMT realizaci projektu Metadata: metodika přípravy a vlastní příprava u vybraných zdrojů, který nebyl akceptován. JSI vědoma si možného rizika ohrožení práce na pilotních a rozvojových projektech SIPVZ, týkajících se této problematiky, navrhuje další řešení.
Celý článek na serveru Jednoty školských informatiků 11:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

22. 10. 2004

Blýskání na časy pro červené školy: dotace na konektivitu v roce 2005

Do 31.12.2004 mohou červené školy požádat krajské úřady o účelovou dotaci na připojení k Internetu v roce 2005 ve výši 27846 Kč nebo mohou požádat MŠMT o zajištění připojení školy k Intranetu Veřejné správy technologií ADSL 512/128 kbps nebo v případě nedostupnosti ADSL o 64kbps nouzovou pevnou linkou.
Celý článek na serveru Jednoty školských informatiků 22:09 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

ICT plán školy: návrh standardu ICT služeb ve škole

Součástí vládního usnesení k financování ICT na školách po roce 2005 je i Návrh standardu ICT služeb ve škole, který definuje ukazatele, které určitým způsobem vypovídají o stavu a úrovni ICT ve škole. Při splnění těchto ukazatelů by měly být ve škole zabezpečeny minimální materiální a technické podmínky pro využití ICT ve výuce. ICT plán školy by měl, kromě jiného, definovat způsob, jak bude tohoto standardu dosaženo.
Celý článek na serveru Jednoty školských informatiků 22:02 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

18. 10. 2004

PhotoFiltre 6.0.2: skvělý freeware bitmapový editor

PhotoFiltre mě zaujal na první pohled. Tento grafický editor nabízí všechny funkce, které drtivá většina uživatelů potřebuje, a konkuruje tak všem u nás zavedeným značkám. A protože je nejen zdarma, ale i lokalizován do češtiny, lze jej pro školní využití jen doporučit.
Celý článek na serveru Česká škola 14:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

ZKola.cz: Krajský úřad a MŠMT mají impotentní kontrolu

Tiskový mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas odpověděl na řadu otázek o kvalitě a genezi portálu ZKola.cz takto:

Jaký portál zprovoznilo Středisko služeb školám Zlínského kraje v prosinci 2003 za peníze z Projektu II SIPVZ? Proč neobsahoval funkce dle schváleného projektu?

Vzhledem k protahovanému termínu volbě konečné technologie byl portál k 31/12/2003 zprovozněn v základní verzi splňující požadavky projektu.

Jaká je přidaná hodnota nového řešení ZKola.cz oproti předchozímu stavu, zvláště když většina materiálů pochází z krajského portálu? Odpovídá tato přidaná hodnota nákladům?

Portál je určen také jako místo pro vzájemnou komunikaci učitelů, ředitelů a krajského úřadu. Z tohoto titulu (z charakteru tohoto obsahu) také vyplývá to, že část materiálu není publikována veřejně, ale pouze v částech, kam je přístup pod heslem.

Proč 70 000 klientských licencí darovaných společností Microsoft v hodnotě několika milionů Kč leželo deset měsíců ladem, přestože bylo k 31.12.2003 již vynaloženo 2,7 milionu Kč na zřízení portálu z veřejných prostředků?

Všichni učitelé a žáci získávají přístup k MS Class Serveru na základě svých přístupových údajů. Bližší termín zavedení, vzhledem k nutnosti zapracování technologiím a běhu školního roku nebyl možný.

Proč v rozporu s původním projektem i proklamacemi v PR zprávě není nabízen prakticky žádný výukový obsah?

Základní část výukového obsahu - metodických materiálů, příprav do hodin je zveřejňována pro potřeby učitelů v sekci Sborovna. Pro žáky jsou zpřístupněny jen materiály bez metodických pokynů. Obsah je stále průběžně doplňován vlastními zdroji a probíhají jednání o koupi dalších produktů.

Kdo je zodpovědný za porušování autorských práv ve zveřejněném ukázkovém výukovém obsahu?

Subdodavatel tohoto obsahu po jednání na KÚ ZK dodal náhledy (demo moduly) výukových materiálů se svolením k instalací pro portál. Problém nyní prověřujeme.

Jakým způsobem zlínský krajský úřad kontroloval kvalitu řešení portálu? Kdo oponoval projekt, kdo hodnotil průběh a výstupy řešení, kdo kontroloval obsah?

Byl ustaven řídící výbor projektu, který se pravidelně zhruba v měsíčních intervalech scházel a kontroloval postup prací. Složení výboru bylo předloženo dříve.

Na základě jakých skutečností byl vybrán dodavatel DAT? Jaké měl reference pro podobná řešení? Kdo dodavatele vybíral a jak?

Částka nedosahovala zákonem dané hranice pro vypsání veřejné soutěže. Návrh řešení předložily tři firmy, z níž byla vybrána nabídka společnosti DAT a to na základě rozsahu řešení za stanovenou cenu.

Podle nám dostupných informací došlo ke konfliktu mezi některými řediteli škol při jednáních o pilotních a rozvojových projektech SIPVZ v letošním roce týkajících se portálu. Můžete se k tomu vyjádřit?

O tomto problému informace nemáme...

Proč v redakčním systému portálu chybí základní funkce jako např. fulltextové vyhledávání? Proč bylo zvoleno proprietární neověřené řešení?

Dané řešení bylo zvoleno na základě konzultací mezi hlavním dodavatelem, firmou Microsoft a KÚ ZK.

Kdo je odpovědný za bezpečnostní řešení portálu? Proč nebyla ošetřena např. XSS „díra“ ani po několika dnech po napadení serveru?

Popisovaná díra byla odstraněna, ale nejedná se o nijak zásadní narušení bezpečnosti, které by např. ovlivnilo přístupová práva nebo data uložená na serveru.

Pracovník tiskového odboru MŠMT Ondřej Gabriel odpověděl na řadu otázek slovy odboru SIPVZ:

"Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje" je jedním z pilotních projektů, které byly realizovány na Zlínském kraji. MŠMT vyzvalo kraje, aby vyhlásily tento typ regionálních projektů dle metodického pokynu Čj. 13 256/2003-28 ze dne 22. dubna 2003. Na všechny projekty byly do krajů vyhrazeny finanční prostředky dle počtu žáků. Projekty tedy vyhlásily KÚ, předložené materiály taky posoudila a schválila (nebo neschválila) krajská komise, v níž byl jeden zástupce MŠMT. Ten dbal o splnění požadavků metodiky na zprocesování výběru projektů. Z tohoto pohledu vše proběhlo v duchu schválených předpisů a metodického pokynu.

Z pohledu metodiky byly splněny i následné kroky po realizaci projektu, tedy zveřejněna tisková zpráva a také předloženy doklady o využití dotace. Vše opět po administrativní stránce v pořádku.

Stížnosti jsou směrovány na věcnou stránku, hlavně na to, že finance poskytnuté na projekt se jeví na dodané a využívané služby jako příliš vysoké. Protože hlavním uživatelem portálu jsou školy Zlínského kraje, je třeba se obrátit na efektivitu využívání, tedy vhodnosti resp. nevhodnosti toho kterého řešení na školy, které se do projektu měly zapojit. Jejich seznam (a zřejmě i ohlasy) mají pracovníci OŠMT KÚ ve Zlíně, protože si takto rozhodli. Je tedy na nich, aby vyvodili závěry, resp. nastartovali kontrolní mechanismy. Na odbor SIPVZ nepřišla ani jedna oficiální stížnost uživatelů portálu. Samozřejmě s realizátory komunikujeme a sledujeme pokroky v dalším vývoji projektu.

14:06 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 10. 2004

Reakce společnosti Dat na článek České školy

Před dvěma týdny zveřejnila Česká škola článek Zkola.cz: další Potěmkinův portál?, který kritizuje kvalitu a okolnosti vzniku vzdělávacího portálu Zlínského kraje. Na článek zareagoval Martin Holčík, ředitel dodavatelské společnosti Dat, s. r. o., a požádal o zveřejnění reakce na článek. Pod pohrůžkou žaloby též požaduje omluvu za jeho publikaci.
Celý článek na serveru Česká škola 11:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 10. 2004

Terasoft nabízí multiplatformní tituly

Největší český producent výukového softwaru pro základní a střední školy Terasoft připravuje od podzimu loňského roku novou generaci výukových titulů, které jsou multiplatformní a pracují i na počítačích Apple nebo v operačním systému Linux. Mohou být také provozovány i v systémech řízení výuky (LMS), jako je například Eduplone, Moodle, MS ClassServer a další. První z nich jsou již nyní školám k dispozici.
Celý článek na serveru Česká škola 11:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 10. 2004

Web společnosti KONTIS dělali žabaři?!

Zdrojový kód home page společnosti KONTIS stojí za to:

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html;  charset=">
<TITLE>iTutor.cz</TITLE>
<script src='text.js'></script>
<script language='JavaScript'>

S touto společností chce spolupracovat odbor SIPVZ MŠMT, brrrr...
15:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

08. 10. 2004

www.classserver.cz: kde je ten obsah?!

Společnost AutoCont OnLine, která již nepoužívá vlastní web www.acol.cz, ale pouze www.indos.cz, zpřístupnila poměrně nenápadně na adrese www.classerver.cz instalaci e-learningového engine MS ClassServer:

Projekt pilotního nasazení technologie Microsoft Class Server 3.0 do centrálního informačního serveru (školské sítě), vznikl jako výsledek spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnosti Microsoft s.r.o. ČR, v rámci iniciativy „Partneři ve vzdělávání", jehož realizace byla v České republice zahájena podpisem Memoranda o porozumění dne 27.1.2004.

Podle vyjádření odboru SIPVZ se tento projekt financuje částečně z plateb MŠMT za Projekt III SIPVZ, kde díky iniciativě PIL došlo k úspoře licenčních poplatků za produkty MS v chudých regionech, kde školy získaly v rámci PIL produkty MS zdarma. Pozoruhodný je seznam partnerů pro obsah Anopress IT, a.s., LANGMaster International, s.r.o. , Terasoft, Vogel Burda Communications, s.r.o., protože první dva nic na serveru zřejmě nenabízejí. LANGMaster přitom vloni prezentoval svoji Bráni Vědění jako produkt pro MS ClassServer a Microsoft získal na loňském INVEXu Křišťálový disk za Moderní školu – Bránu vědění, tedy kombinaci MS ClassServer a právě Brány vědění. Podle některých odborníků se nepodařilo v průběhu roku společnosti LANGMaster Bránu vědění pro online provoz v MS ClassServeru zprovoznit.
15:17 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

05. 10. 2004

Vyzkoušejte Linux ve škole snadno a rychle

Plamenné diskuse o tom, zda se má ve školách používat operační systém MS Windows, anebo některá distribuce Linuxu, jsou na stránkách České školy i jinde, k jednoznačnému rozumnému závěru však zpravidla nevedou. Jednodušší je možná žákům Linux ukázat a vysvětlit jeho výhody i nevýhody. Nebo to snad běžně vyškolený školský informatik nezvládne?
Celý článek na serveru Česká škola 14:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog