Jankovy názory

Archiv

03. 08. 2002

Tak nám přizabili Indoše...

V době povodní odplavila velká voda i řadu serverů, u Indoše jsme se ale v poslední dekádě srpna dočkali skutečně řady důkazů, že Generální dodavatel dokáže i nemožné. Nejprve byl Indos.cz odstaven na několik dní pro nezaplacení 840 Kč za registraci domény a nyní stojí podle Jiřího Chvojky kvůli "výpadku telefonní ústředny ČESKÉHO TELECOMU"

Zdá se, že budou české školy postiženy v novém školním roce řadou nepříjemností, povodně řadu z nich vyplavily a v výuka nebude po nějakou možná, náklady na odstranění následků povodní chce česká vláda zčásti uhradit odkladem zvýšení mezd státních zaměstnanců a tedy i učitelů, a do toho všeho se české "zelené" školy, zařazené do první etapy dodávek dle Projektu III SIPVZ s obchodním názvem Indoš - Internet do škol, budou potýkat se zvládnutím jeho rozmarů.

Povodně a záplavy se projevily pochopitelně i na českém Internetu, velká voda odplavila fyzicky i virtuálně řadu serverů a některé z nich poskytují své služby jen omezeně, jako například Quick.cz, který patří Českému Telecomu, tedy "polovičce" konsorcia Generálního dodavatele Projektu III SIPVZ (dále jen GD). U serveru Indoš jsme se ale v poslední dekádě srpna dočkali skutečně řady důkazů, že GD dokáže i nemožné. Nejprve byl Indos.cz odstaven na několik dní pro nezaplacení 840 Kč za registraci domény (doporučuji článek Jiřího Peterky Proč byl indos.cz off-line? na serveru LUPA) a nyní stojí podle Jiřího Chvojky, mluvčího projektu, kvůli "výpadku telefonní ústředny ČESKÉHO TELECOMU". Odmlčel se i server druhé "polovičky" GD společnosti ACOL. Zatím si na průšvih zavařili samotní tvůrci a realizátoři, od září se ale můžeme obávat i útoků zevnitř škol.

Pochopitelně je řada problémů s připojením či provozem omluvitelná, ale v našem případě jde prvoplánově o naprosté selhání ideje centralizovaného řešení připojení škol k Internetu prostřednictvím takzvaného "školského intranetu", které je doslova a do písmene v přímém rozporu s principy Internetu jako takového. Takže čtvrtina žáků a pedagogu českých škol se bude trápit po tři roky s nesprávným řešením, na jehož rizika již upozorňuje řada oponentů již několik let. Bohužel to bude za peníze, které podle původních záměrů měly pokrýt potřeby připojení všech žáků a pedagogů.

11:06 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Klubko zmijí: veřejná zakázka MŠMT na Školení ICT koordinátorů

Jedním z prvních kroků nové ministryně školství Petry Buzkové bylo uzavření dodatku smlouvy o školení ICT koordinátorů s generálním dodavatelem Projektu III SIPVZ, konsorciem AutoCont On Line - Český Telecom (dále jen GD), který obsahuje změnu ve financování, kdy platby za školení bude hradit přímo MŠMT a ne školy. Podle Petry Buzkové tak budou prostředky využity efektivněji. Smlouvu o školení uzavřelo MŠMT s GD 24. dubna 2002, poté co přidělilo GD výuku správců sítí v rámci Projektu I bez výběrového řízení, které podle bývalého ministra Eduarda Zemana resort nevypsal kvůli časovým prodlevám projektu a zákon je nevyžadoval. Postup Petry Buzkové je prvoplánově sympatický, snížila se cena zakázky a odstranily se některé pro školy nevýhodné pasáže, na druhou stranu však šlo možná o cílený manévr o zneprůhlednění celého systému školení a odstranění možnosti ředitelů a zřizovatelů škol kontrolovat objem vynaložených prostředků, protože smlouva s cenami, jak už je v kraji zvykem, nebyla dosud zveřejněna. V okamžiku platby přímo MŠMT by pro ředitele i účastníky s největší pravděpodobností zůstávala cena jednotlivých školení utajena. Takže první krok nové ministryně je spíše šlápnutím do klubka zmijí.

Před více než týdnem jmenovaný vrchní ředitel sekce SIPVZ MŠMT Ing. Zdeněk Svoboda na v úterý 27. srpna kroměřížském semináři Sítě ve školství, pořádaném Střediskem multilicencí při Domu zahraničních služeb MŠMT, jasně deklaroval své názory, když v souvislosti se školeními ICT koordinátorů použil slova nemravná a amorální. Na stejné konferenci před ním vystoupila i ministryně školství Petra Buzková, která ve svém krátkém projevu jednoznačně deklarovala vůli nového vedení ministerstva k nápravě celé realizace SIPVZ. V přestávce pak v rozhovoru s Jiřím Vernerem, který den před tím na semináři za sdružení školských asociací ČR CZESHA spolu s PhDr. Josef Filoušem prezentoval ostré a nekompromisní otázky k SIPVZ, za přítomnosti vrchního ředitele sekce SIPVZ MŠMT Ing. Zdeněk Svoboda uvedla, že předpokládá spolupráci MŠMT na nápravě s dalšími subjekty a tedy i s CZESHA, která reprezentuje stovky škol a desetitisíce pedagogů. 

Ve čtvrtek 22. srpna se na serveru Česká škola objevil článek Oldřicha Suchoradského Prázdninové školení ICT koordinátorů očima účastníka, který dokazuje kromě jiného nízkou kvalitu připravených školení i neuvěřitelnou a drzou bohovornost GD:

Pokud jde o náročnost školení, není třeba mít žádné obavy. V naší různorodé skupině se sešli budoucí správci nejrůznějších typů škol. Od málotřídní ZŠ, přes speciální školu, úplnou základní i střední odbornou školu. Víc než polovina účastníků  měla jen ty nejzákladnější návyky  práce s počítačem. Třetina se doposud nesetkala s internetem! (,,,)

Na skriptech je vidět, že byla #šitá horkou jehlou# doslova na poslední chvíli. Snad bych jako matematik mohl přehlédnout až příliš časté prohřešky proti mateřštině. Co ale nelze odpustit, je řada věcných chyb, nevytištěné obrázky, které si účastník musí sám dolepit z přiloženého nepřehledného dodatku oprav a změn. Také obsahová stránka je velmi nevyrovnaná a je vidět, že text tvořil někdo, kdo neučil a ve školství nepůsobí. Jsou tam poměrně dlouhé a zbytečně teoretické části. Naopak k praxi, která bude pro správce na školách nejdůležitější, jsou autoři hodně skoupí. A celé postupy a návody v textu vůbec chybí.

K závěrečnému testu dodávám svůj osobní názor: Test s výběrovými odpověďmi, kdy se vybírá ze tří nebo čtyř sestavených alternativ, není objektivním obrazem vědomostí účastníka kursu. Většina otázek je tak snadná, že by je byli schopni správně zodpovědět účastníci po prvém dnu školení. Ty zbývající jsou ale zase natolik odborné a podrobné, že nutí řešitele k hádání, protože takové detaily nemůže v hlavě udržet. K řešení mu nepomůže ani možnost pracovat se skripty. Tím spíše, že skripta nemají rejstřík a jsou velmi zmatečně uspořádány.

Tato výpověď o skutečném stavu hovoří za vše. Děsivější je ale následující pasáž:

Každopádně je třeba vyslovit uznání pořadatelům za snahu zpříjemnit nám pobyt ve školícím středisku, lektorům pak za trpělivost. A AutoContu za #dárek# v podobě paušálu 1000 Kč pro každého absolventa školení jako poukázku na nákup počítačové techniky či literatury, jako odškodné za odkrojený čas prázdnin.

Tady je už dohodnutá cena za školení jasně odhalena samotným GD jako přemrštěná, neznám takový podnikatelský subjekt, který by při údajně miliardových dluzích rozdával lidem neovlivňujícím přímo další nákupy miliony. Ta tisícovka, která je v podstatě jen obyčejný úplatek, je totiž plných osm procent z celkové ceny základního školení! Celkem tedy 3600 ICT koordinátorů dostane od GD "darem" 3,6 milionu Kč! Za to by bylo 180 klientských počítačů.

Takže se ještě závěrem podívejme, kolik za školení a jeho evidenci MŠMT zaplatí do konce roku, ne nemýlíte se, evidence zhruba 3600  ICT koordinátorů a příprava jejich školení bude stát letos přes 17 milionů Kč (skoro 5000 Kč na jednoho koordinátora!!!) a jejich vyškolení pak nejspíše hodně přes 50 milionů Kč:

Cena za provoz Informačního a konzultačního centra činí 2 133 333,- Kč (slovy dva miliony jedno sto třicet tři tisíce tři sta třicet tři korun českých) bez DPH měsíčně, tj. 2 240 000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH měsíčně, případně alikvotní částz uvedené částky za neúplný kalendářní měsíc provozu informačního a konzultačního centra. 

Cena za vypracování Metodiky dle této smlouvy činí 3 500 000,- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých) bez DPH a 3 675 000,- Kč (slovy tři miliony šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) včetně DPH.

Příloha č. 7 - Struktura, rozsah školení a garantované maximální jednotkové ceny za jednotlivá školení, prováděné akreditovanými školicími středisky

Školení pro cílový profil ICT koordinátor - manažer

Školení a testování pro cílový profil ICT koordinátor- správce

Školení a testování pro cílový profil ICT garant

10:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 08. 2002

MŠMT stále mlží: v pátek zveřejněný "Seznam všech smluv uzavřených v souvislosti se SIPVZ včetně jejich plnění" není úplný!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v pátek Seznam všech smluv uzavřených v souvislosti se SIPVZ a jejich plnění k 25.7.2002, který je s největší pravděpodobností neúplný. Důvody neúplnosti zatím nejsou známy, ale nejspíše nebyly do tohoto seznamu zahrnuty smlouvy uzavřené v roce 2000 nebo před vznikem sekce SIPVZ MŠMT v srpnu 2001. Z dostupných materiálů, které zřejmě dnes dostala řada redakcí českých periodik, vyplývá, že v seznamu chybí přinejmenším následující položky (číslo smlouvy, předmět smlouvy, poskytovatel, plnění):

Celkový objem finančního vypořádání z těchto jedenácti smluv byl k datu 31.12.2001 úhrnem 9366544 Kč. Zveřejnění skutečně všech smluv a především jejich výstupů bude jedinou cestou, jak zprůhlednit realizaci celého SIPVZ. Čím dříve k n němu dojde, tím bude pozice nové ministryně školství Petry Buzkové v očích veřejnosti přesvědčivější.

Ale ani tento zatím neoficiální seznam, vytvořený na jaře s pravděpodobně sekcí SIPVZ MŠMT pro nadřízeného náměstka ministra, není podle vyjádření některých aktérů úplný: ani v jednom ze seznamů totiž nejsou smlouvy a plnění společnosti Aquasoft s.r.o., tedy za práci bývalého vedoucího Projektu III SIPVZ - Infrastruktura Jaroslava Horáka. A rovněž chybí další pracovní smlouvy, které existují podle vyjádření některých účastníků realizace v nedávných interview.

10:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog